Pierwszy numer naszego czasopisma ukazał się jako Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie na początku 1994 r. pod numerem «zerowym». Był to kwartalnik.

Emillia Chmielowa, prezes FOPnU, wyraziła wówczas nadzieję, że Biuletyn służyć będzie lepszemu zapoznaniu się organizacji polskich między sobą i okazywaniu pomocy w postaci odpowiednich informacji.

Znając strukturę i specyfikę rozmieszczenia Polaków na Ukrainie jako organizacja społeczna o zasięgu ogólnokrajowym dążymy do kompleksowego rozwoju poszczególnych regionów i miejscowości, gdzie Polacy są autochtonami. Zresztą nie tylko.

Informacje nadchodzące z szeregu ośrodków są podstawą do przedstawienia życia Polaków. Zachowana jest stylistyka wypowiedzi korespondentów, jest to bowiem swoisty dokument zmian w słownictwie i myśleniu zachodzących pod wpływem realiów w okresie ubiegłego półwiecza. Jednocześnie czasopismo jest ogniwem, które łączy  Polaków poszukujących dróg do integracji, powrotu do korzeni, wymianie doświadczeń i poglądów, a równocześnie wzbudza wiarę w sens oraz potrzebę zachowania i utrwalania poczucia świadomości narodowej. W czasopiśmie zamieszczone są wiadomości dotyczące działalności Zarządu FOPnU, treści podpisywanych dokumentów, oświadczeń, a także informacje dotyczące wielu dziedzin naszego życia i przyjaznych relacji między różnymi narodami, współobywatelami Ukrainy.

Dokumenty prawne na prośbę naszych Czytelników drukowane są w języku ukraińskim dla ułatwienia korzystania z nich w razie potrzeby na różnych poziomach administracji państwowej.

Utrzymujemy kontakt z rodakami z całego świata, sporadycznie na stronach czasopisma umieszczając informacje o nich.

Od 2008 r. nasze czasopismo ukazuje się  jako dwumiesięcznik i nosi nazwę «Nasze Drogi».

Sponsorem czasopisma jest Senat Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Dzięki wsparciu wyżej wymieniomych Fundatorów, a także indywidualnych Darczyńców redakcja wydała kilka pozycji książkowych.

Skład redakcji:
Teresa Dutkiewicz – redaktor naczelny
Igor Staruńko – redaktor techniczny
Maria Iwanowa – korekta

Współpraca: Elżbieta Korowiecka, Krystyna Angielska, Aleksandra Krajnik, Jadwiga Kuczabińska, Renata Tereszczenko, Walenty Wakoluk i in.

Adres: a/c 6651, Lwów 79005, Ukraina
Kontakt: czasopismo.nd@gmail.com